/* Link */ #et-secondary-nav .menu-item a{ position:relative; left:-955px; }

Poštovani korisnici,

u ovom dokumentu možete pročitati neke od standardnih uslova Cisco Powered Cloud hosting usluga nabavljenih posredstvom kompanije Asbis d.o.o. Sarajevo.

Izmjene i dopune na opštim uslovima korištenja Cloud usluga je podložno izmjenama bez prethodne najave ili obavezne najave.

Svi korisnici Cloud servisa i usluga prihvataju navedene opšte uslove korištenja Cloud hosting usluga nabavljenih preko kompanije Asbis d.o.o. Sarajevo.

Tačka 1.

Obaveze davaoca usluga

Davalac usluga se obavezuje da će bez prekida pružati usluge Cloud hostinga svojim korisnicima.

Davalac usluga se obavezuje da će pružiti usluge koje su definisane predmetom ugovora.

Davalac usluga zadržava pravo pisanim putem obavijestiti Korisnika ukoliko uoči da se na share/dijeljenom web prostoru namijenjenom za prezentaciju web site-a nalaze online/web aplikacije namijenjene za širu upotrebu vlasnika web site-a koje se tiču komercijalnog poslovanja, online poslovanja, a nisu obuhvaćene predmetom standardnog share/dijeljenog hosting paketa. Davalac usluge zadržava pravo pisanim putem obavijestiti Korisnika ukoliko uoči da sa share/dijeljenog web i mail hostinga radi isporuku većih količina mailova (Email/Bulk marketing, Bulk Newsletter) u količinama koje nisu dozovoljene niti namjenjene za klasični share/dijeljeni hosting.

Davalac usluga ne preuzima odgovornost zbog eventualnog gubljenja podataka koje je pretplatnik postavio na Cloud servis, web server ili upisao u svoju bazu podatka na database serveru, izuzev ukoliko je do gubljenja podataka došlo krajnjim nemarom Davaoca usluga.

Davalac usluga ne preuzima odgovornost ispravnog funkcionisanja web site-a usljed greške u programiranju/kodiranju (asp, php, jsp, html itd.), osim ako je Davalac usluga autor web site-a ili ako komponente hosting servera ne podržavaju u potpunosti sve tehnologije zahtijevane za funkcionalnost web site-a. U takvim slučajevima će se pristupiti instalaciji komponenti ukoliko su podržane od same hosting platforme i sistema.

Davaoc usluge zadržava pravo bez najave da radi izmjene na dokumentu opštih uslova korištenja Cloud usluga.

Tačka 1a.

Održavanje i uptime

Pod održavanjem i uptime podrazumjevamo redovno održavanje opreme i hitni slučajevi (neplanirani radovi).

Davalac usluga vrši redovnu inspekciju opreme (hardware i software), te će u slučaju potreba planirati i raditi održavanje opreme. U slučaju planiranih dužih prekida dostupnosti servisa Davaoc usluge će prethodno obavjestiti Korisnika, minimalno 24 sata ranije, kao i objaviti najavu radova na Support portalu https://support.asbis.ba.

U hitnim slučajevima (neplanirani radovi i nepredviđeni prekid rada)

Davaoc usluge će pristupiti rješavanju problema bez prethodne obavijesti svojim Korisnicima, dajući na taj način prioritet otklanjanju problema.

Za sve pakete Cloud hostinga Asbis daje garanciju od 99,9% aktivnog rada servera.

U aktivni rad servera uključeno je i redovno održavanje opreme (hardware i software).

Slijedeća tabela opisuje garancije i povrat sredstava u neplaniranim slučajevima (neplanirani i nepredviđeni prekid rada):

100% – 99.90% uptime : /

99.89% – 99.79% – 99.69% – 99.59% – 99.49% – 98.99% – 96.99% –99.80% uptime : 5% povrat mjesečne naknade*

99.70% uptime : 10% povrat mjesečne naknade*

99.60% uptime : 15% povrat mjesečne naknade*

99.50% uptime : 20% povrat mjesečne naknade*

99.00% uptime : 30% povrat mjesečne naknade*

97.00% uptime : 60% povrat mjesečne naknade*

i niže uptime : 100% povrat mjesečne naknade*

ASBIS d.o.o.
Džemala Bijedića 162, 71000 Sarajevo, BiH

tel: +387 33 770 200 fax: +387 33 770220 www.asbis.ba

*Mjesečna naknada podrazumijeva naknadu za korišteni servis, ne uključuje dodatne opcije kupljene uz servis.

Za oficijelni i službeni prigovor vezan za dostupnost određenog servisa odnosno Uptime SLA vremena isključivo se koristi i jedino je validan interni monitoring kompanije Asbis doo konfigurisan po WAN pristup protokolu, eksterni monitoring kompanije Asbis doo smješten na Linode serverima u Londonu UK, te eksterni monitoring sistem neovisne kompanije koji je davaoc ovakve vrste monitoringa (uptimerobot.com). Sve informacije, na osnovu korisnikovog prigovora ili zahtjeva, mogu se obezbjediti sa ovih monitoring sistema.

Monitoring analize koje korisnik koristi kod ili od strane trećih davaoca takvih usluga neće biti uvažene niti analizirane od strane osoblja kompanije Asbis doo iz više činjeničnih razloga. Neki od tih razloga koji su veoma bitni, a korisnik nema uvid jesu slijedeći:
– detaljan pregled / izvještaj da su svi serveri koje korisnikov davaoc usluge monitoringa koristi bili online i imali slobodan pristup putem njegovih providera i nadprovidera kako bi taj poslani „paket“ došao do Asbis Datacentra,

– detaljan pregled / izvještaj paketa koji su se koristili za nadgledanje sajta/aplikacije (svi poslani i primljeni paketi od strane korisnikovog monitoring davaoca usluge),
– detaljan pregled / izvještaj paketa koji nisu uopšte došli do Asbis Datacentra, a koji čine korisnikovu SLA kalkulaciju (servisi koje korisnik koristi za nadgledanje npr. icmp (ping) servis), da li su ti upiti za ICMP ili HTTP provjerom koji su poslani sa servera korisnika (odnosno njegovog davaoca te usluge) i gdje i na kojem hopu (nadprovideru) se taj paket „izgubio“

– način na osnovu kojeg korisnikov davaoc generiše i kalkuliše downtime-nedostupnost sajta/servisa, koje je definisano vrijeme http connect, http delay check.

Tačka 2.

Obaveze korisnika Cloud hostinga

Korisnik je obavezan da software-e i aplikacije koje koristi kao platformu svoje web stranice ili Cloud servisa, a izričito Free Open Source software (Joomla CMS, Drupal CMS, WordPress i dr.) redovno nadograđuje i Update-uje aktuelnim (Stable) verzijama,u cilju sprečavanja mogućih neovlaštenih ulazaka trećih lica na hostirani web site putem poznatih nedostataka pomenutih software-a (Bugs, Critical Issues, Code Injection, Vulnerabilities, i ostalih grešaka).

Korisnik usluga (kao i druge osobe angažirane ili ovlaštene od strane klijenta) je izričito odgovoran za tehničku funkcionalnost svog web site-a, odnosno izrade web site-a, prilagođene skripte ili kodiranje (npr. CGI, PHP, Perl, HTML, ASP, itd.), kao i sadržaj web site-a osim ako je ugovorom drugačije definisano.

Sadržaj, izgled i namjenu web stranice Korisnika samostalno određuje Korisnik, poštujući pritom ograničenja postavljena ovim Ugovorom i zakonom. Pod istim uslovima Korisnik u toku važenja ovog Ugovora može da vrši izmjene-ažuriranje svoje web stranice.

Korisnik usluge je dužan upoznati Davaoca usluge ukoliko planira da klasični share/dijeljeni hosting koristi za isporuku većih količina mailova (Email/Bulk marketing, Bulk Newsletter) iznad količine definisanih limita koji su podešeni na share/dijeljenim hosting paketima, tačka 7.a.

Slanje SPAM e-mail poruka je IZRIČITO ZABRANJENO i za sobom povlači posljedice isključenja Mail domene sa Mail servera bez mogućnosti ponovnog aktiviranja, kao i automatski raskid Ugovora bez dodatnih obaveza prema Korisniku od strane kompanije Asbis d.o.o. Sarajevo. Korisnik će u potpunosti snositi svu nastalu štetu prouzrokovanu slanjem SPAM e-mail poruka.

Korisnik usluga je obavezan zaštititi/čuvati svoje pristupne podatke, passworde/šifre u tajnosti od zloupotrebe trećih lica.

Tačka 3.

Hosting

Sve usluge Cloud hostinga moraju se upotrebljavati u zakonom dozvoljene svrhe. Prijenos, pohranjivanje ili prezentacija informacija, podataka ili materijala koji su zakonom zabranjeni nisu dozvoljeni. Ovo uključuje slijedeće: materijale koji su u suprotnosti sa zaštićenim autorskim pravima, zaštitnim znakom, poslovne tajne, zaštićenim patentima, javnim zakonom itd.

Sadržaj Cloud hostinga i web prezentacije smatra se nedozvoljenim naročito:

– ukoliko se njime vrši krivično djelo ili privredni prestup,
– ukoliko se njime vrši povreda autorskih prava i prava industrijske svojine,
– ukoliko se njime vrši djelo nelojalne konkurencije,
– ukoliko se njime ugrožavaju ili vrijeđaju nečija lična prava,
– ukoliko se njime vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača itd.

Objavljivanje sadržaja koji upućuju na korištenje opojnih narkotika, kriminal, objavljivanje zaštićenih šifri, ilegalnih aktivnosti ili drugih informacija koje mogu dovesti do poremećaja sigurnosti naših servera ili ih izložiti javnim optužbama zbog navedenih sadržaja, strogo je zabranjeno. Zabranjuje se objavljivanje, slanje ili prenošenje uvredljivih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja.

U slučaju da prezentacija Korisnika ugrozi bezbjednost i integritet servera Asbis-a, isti zadržava pravo da trenutno ugasi Cloud hosting / Web hosting nalog Korisnika.
Korisnik je odgovoran da čuva rezervnu kopiju objavljenog sadržaja na svom računaru. U slučaju nepredvidljive katastrofe prouzrokovane višom silom Asbis nije odgovoran za gubitak podataka koji nastanu usljed takvih okolnosti.

Davalac usluga nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu zbog sporosti, prekida ili grešaka na komunikacijskim vezama na Internetu, odnosno ISP providerima i nadproviderima, u najavljenom ili nenajavljenom obliku.
Ukoliko ima najavljene radove trećih lica, Davalac usluga je dužan obavijestiti Korisnika usluga da može doći do prekida usluga Internet servisa.

Davalac usluga se obavezuje da će uložiti najveći mogući napor da pristup do njegovih servera bude što pouzdaniji, sigurniji i sa što manje prekida.

Tačka 4.

Autorska i vlasnička prava

Davalac usluga se obavezuje da će poštivati privatnost Korisnika te da će uvid u datoteke koje čine sam sadržaj web hostinga i Cloud servisa / VPS servera ostaviti isključivo njemu na diskreciju. U slučaju sistemskih popravki ili održavanja, Davalac usluga zadržava pravo na uvid

u datoteke naručioca koje nisu sadržajnog karaktera i koje su u direktnoj vezi sa sistemom i funkcionalnošću web site-a, Cloud servisa ili VPS servera.

Davalac usluga će štititi sve povjerene mu informacije i dokumente koji su vlasništvo Korisnika i po zahtjevu ih uništiti nakon završetka usluge.

U slučajevima da Korisnik cloud usluga ima specifične zahtjeve koji se tiču autorskih i vlasničkih podataka, zaštite ličnih podataka, Zakonskih akata Bosne i Hercegovine, može zahtjevati od Davaoca usluge kompanije Asbis doo Sarajevo obostranu ovjeru takvih specifičnih zahtjeva.

Tačka 5.

Ograničenja odgovornosti davaoca usluga

Asbis doo nije odgovoran za eventualna zagušenja, kašnjenja ili greške u funkcionisanju dijelova Interneta na koja objektivno ne može da utiče.
Asbis doo ni na koji način ne odgovara za sadržaj, izgled i namjenu web stranice ili Cloud servisa Korisnika, a posebno za poslovne rezultate i posljedice proistekle usljed korištenja web stranice, Cloud servisa, kao i za tačnost informacija i drugih materijala koje Korisnik primi od trećih lica/posjetilaca web stranice.

Asbis doo ne odgovara za punovažnost i izvršenje ugovora koje, posredstvom svoje web stranice ili Cloud servisa Korisnik eventualno zaključi sa trećim licima.
Asbis doo ne odgovara za sigurnost web stranice ili Cloud servisa Korisnika u smislu njene nepovredivosti od strane trećih lica na Internetu i prava pristupa web stranici trećih lica na Internetu, kao ni za eventualne štete koje mogu biti pričinjene web stranici, Cloud servisu ili Korisniku od strane trećih lica na Internetu.

Tačka 6.

Isključiva odgovornost korisnika usluga

Korisnik isključivo krivično, građanski i na bilo koji drugi način odgovara za nedozvoljen sadržaj, izgled i namjenu svoje web stranice i email sadržaja ili Cloud servisa.
Korisnik odgovara Davaocu usluga za svaku štetu prouzrokovanu usljed nedozvoljenog sadržaja na svojoj web stranici ili Cloud servisu.